HurenVerhurenAlgemeenAanbod
 
 
 

Disclaimer (2)

beHome aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van beHome opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel beHome alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is beHome niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

U vrijwaart beHome voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Verwijzingen naar sites die niet door beHome worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel beHome uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door beHome worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens beHome voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart beHome voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

< Vorige